Warto wiedzieć

Bieszczadzkie zdjęcia Karola Wojtyły

Bieszczadzkie zdjęcia Karola Wojtyły

Do 29 maja w holu Uniwersytetu Rzeszowskiego (ul. Rejtana 16 C) można oglą­dać nie­zwy­kłą eks­po­zy­cję pt. “Karol Wojtyła na tu­ry­stycz­nym szlaku”. Są to uni­kalne fo­to­gra­fie po­cho­dzące z ar­chi­wów a także ro­bione przez osoby, które wę­dro­wały ra­zem z ks. Karolem Wojtyłą.

 

Na wy­sta­wie nie za­bra­kło także zdjęć z biesz­czadz­kich wę­dró­wek przy­szłego Papieża, które były mu bar­dzo bli­skie. Potwierdziła to w jed­nym z wy­wia­dów Jadwiga Własiuk, pre­zes Fundacji Szlaki Papieskie, au­torka wy­stawy.

- Zastanawiające jest pra­gnie­nie, ja­kie Ojciec Święty wy­ra­ził pod ko­niec ży­cia, mia­no­wi­cie, że chciałby jesz­cze być w Bieszczadach. Bieszczady, Beskid Niski – my­ślę, że te góry bar­dzo lu­bił. Zresztą trudno się temu dzi­wić, bo były to miej­sca z dala od lu­dzi, gdzie pa­no­wała ci­sza i gdzie ni­czym nie­zmą­cona przy­roda była chyba naj­pięk­niej­sza, i to wszystko bar­dzo ks. Wojtyle od­po­wia­dało. Sądząc po tej wy­po­wie­dzi, kto wie, czy wła­śnie nie Bieszczady były naj­bliż­sze Ojcu Świętemu.

KAROL Wojtyla

Wystawa zwią­zana jest z uro­czy­sto­ścią ka­no­ni­za­cji Jana Pawła II, pierw­szego dok­tora ho­no­ris causa UR.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>