Warto wiedzieć

Dolina Rabskiego Potoku wśród leśnych cudów Polski

Dolina Rabskiego Potoku wśród leśnych cudów Polski

Atrakcje przy­rod­ni­cze i kra­jo­znaw­cze do­liny Rabskiego Potoku (Nadleśnictwo Baligród) zna­la­zły się na II miej­scu w kon­kur­sie „Najpiękniejsze le­śne za­kątki Polski”, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Lasy Państwowe i ma­ga­zyn National Geographic.

Celem kon­kursu, zor­ga­ni­zo­wa­nego w roku 90-lecia Lasów Państwowych było po­ka­za­nie bo­gac­twa przy­rod­ni­czego pol­skich la­sów oraz atrak­cji turystycznych.

Spośród 36 pro­po­zy­cji wy­brano cztery oso­bli­wo­ści, które zo­staną opi­sane w sierp­nio­wym wy­da­niu National Geographic Traveler, a już 22 lipca po­ja­wią się na stro­nie www.national-geographic.pl

W kon­kur­sie od­dano 27 ty­sięcy gło­sów, a na py­ta­nie: „Co spra­wia, że las jest dla Ciebie miej­scem wy­jąt­ko­wym”, od­po­wie­działo pra­wie 1,5 ty­siąca osób.

article-300x198

Fot. M. Celina/Nadleśnictwo Baligród

Dolina Rabskiego Potoku (Nadleśnictwo Baligród, le­śnic­two Czarne) to je­den z naj­cie­kaw­szych pod wzglę­dem tu­ry­stycz­nym i przy­rod­ni­czym ob­sza­rów Bieszczadów. Strome stoki ota­cza­jące do­linę po­ra­stają bar­dzo uroz­ma­icone lasy o cha­rak­te­rze pusz­czań­skim, bę­dące ostoją ta­kich ga­tun­ków jak: niedź­wiedź, ryś, żbik, dzię­cioł bia­ło­grz­biety i trój­pal­cza­sty czy na­dob­nica al­pej­ska. Wśród la­sów ukryte są naj­ni­żej po­ło­żone w Karpatach go­ło­bo­rza, a naj­więk­szy ich kom­pleks ob­jęty jest ochroną jako re­zer­wat. Dolina sły­nie rów­nież z mi­ne­ra­łów ar­se­no­wych (re­al­garu i au­ry­pig­mentu) oraz krysz­ta­łów gór­skich. Znajdują się tu rów­nież źró­dła uni­ka­to­wych w skali eu­ro­pej­skiej wód mi­ne­ral­nych. Prawdziwą re­we­la­cją dla zwie­dza­ją­cych są po­ro­sty, któ­rych przy­naj­mniej kil­ka­na­ście ga­tun­ków wi­dać na pierw­szy rzut oka. Najładniejsze z nich – chro­bo­tek na­je­żony, chro­bo­tek pal­cza­sty, chro­bo­tek ko­ral­kowy – spra­wiają, że go­ło­bo­rze wy­daje się być baj­ko­wym świa­tem. Do tego jesz­cze do­dać trzeba po­ły­sku­jące w słońcu dro­biny krysz­tału gór­skiego na ka­mie­niach i czer­wień ubo­giej rudy że­laza. Spośród ele­men­tów kul­tu­ro­wych do­liny zwraca uwagę ka­pliczka Synarewa, po­sia­da­jąca bar­dzo cie­kawą historię.

Nadleśnictwo Baligród w ostat­nim roku wy­ko­nało tam sze­reg obiek­tów ma­łej in­fra­struk­tury, uła­twia­ją­cych tu­ry­stom ko­rzy­sta­nie z uro­ków doliny.

Źró­dło:

http://www.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/dolina-rabskiego-potoku-wsrod-lesnych-cudow-polski#.U763QkA0bKE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>