Warto wiedzieć

Drugi sezon „Watahy” już w październiku!

Drugi sezon „Watahy” już w październiku!

Wielbiciele „Watahy” mają po­wody do ra­do­ści. Już w nie­dzielę, 15 paź­dzier­nika w HBO i HBO GO od­bę­dzie się pre­miera dru­giego se­zonu tego po­pu­lar­nego se­rialu. W ro­lach głów­nych po­now­nie wy­stą­pią Aleksandra Popławska i Leszek Lichota, a re­ży­se­rami pro­duk­cji są Kasia Adamik i Jan P. Matuszyński.

Drugi, 6-odcinkowy se­zon se­rialu HBO „Wataha” po­now­nie prze­nie­sie wi­dzów w Bieszczady, które tym ra­zem po­każą swoje mrocz­niej­sze ob­li­cze. Realizowane tam zdję­cia trwały 5 miesięcy.

Akcja roz­po­czyna się cztery lata po wy­da­rze­niach pierw­szego se­zonu. Pogranicze jest nie­spo­kojne, co­raz wię­cej lu­dzi nie­le­gal­nie prze­kra­cza gra­nicę, a Straż Graniczna funk­cjo­nuje pod ogromną pre­sją. Po od­kry­ciu ma­ka­brycz­nej zbrodni na gra­nicy pro­ku­ra­tor Dobosz (Aleksandra Popławska) otrzy­muje za­da­nie po­pro­wa­dze­nia śledz­twa i pełna obaw wraca w Bieszczady. Markowski (Andrzej Zieliński) twardą ręką trzyma wa­tahę, zy­skał za­ufa­nie swo­ich pod­wład­nych, ale sprawy sprzed lat nie dają mu  spo­koju. Grzywa nie żyje. Rebrow (Leszek Lichota) ści­gany przez wy­miar spra­wie­dli­wo­ści ukrywa się w biesz­czadz­kiej głu­szy. Zmaga się z dziką na­turą, a kon­takt utrzy­muje tylko z dwoj­giem przy­ja­ciół – Łu­cza­kiem (Jacek Lenartowicz) i Martą (Anita Jancia-Prokopowicz). Wszystko zmie­nia się, gdy w jego kry­jówce po­ja­wia się nie­le­galna imi­grantka – Alsu (Anna Donchenko).

Mat. HBO

Mat. HBO

- Drugi se­zon nie­mal w ca­ło­ści bę­dzie roz­gry­wał się zimą. Wiktor Rebrow jest zu­peł­nie inną osobą po czte­rech la­tach - mówi Leszek Lichota. –Pracując nad tą po­sta­cią, pod­cho­dzi­łem do tego na nowo, bu­du­jąc in­nego czło­wieka. Jego silne prze­ży­cia z pierw­szego se­zonu, to z czym zo­stał, bar­dzo na tę po­stać wpłynęły.

- Po raz drugi od­da­jemy Rebrowa w ręce nie­obli­czal­nej biesz­czadz­kiej na­tury. Zero sen­ty­men­tów, zero mięk­kiej gry. Wataha staje twa­rzą w twarz z de­mo­nami nie­roz­li­czo­nej prze­szło­ści ­– mówi Bogumił Lipski, pro­du­cent „Watahy” ze strony HBO.

- Jest dziko, jest nie­prze­wi­dy­wal­nie, jest mroczno, zimno i groź­nie. I taka jest „Wataha” – stwier­dza Artur Kowalewski, pro­du­cent „Watahy” z ra­mie­nia ATM Grupa.

Mat. HBO

Mat. HBO

W dru­gim se­zo­nie „Watahy” po­now­nie wy­stę­pują: Leszek Lichota, Aleksandra Popławska, Andrzej Zieliński, Dagmara Bąk, Maciej Mikołajczyk, Jacek Lenartowicz, Jarosław Boberek, Anita Jancia-Prokopowicz, Mariusz Saniternik i Jacek Beler. W nowe role wcielą się Marek Kalita, Andrzej Konopka, Piotr Żu­raw­ski, Grzegorz Damięcki, Matylda Damięcka, Helena Norowicz, Weronika Humaj oraz ukra­iń­ska ak­torka Anna Donchenko.

Reżyserami dru­giego se­zonu „Watahy” są Kasia Adamik („Boisko bez­dom­nych”, „Wataha I”) oraz Jan P. Matuszyński („Deep Love”, „Ostatnia Rodzina”). Scenariusz na­pi­sali Piotr Szymanek (head wri­ter), Katarzyna Tybinka, Bartosz Janiszewski oraz Marta Szymanek. Autorem zdjęć jest po­now­nie Tomasz Augustynek. Producentami ze strony HBO Polska są Bogumił Lipski i Izabela Ło­puch (Executive Producer). Producentem nad­zo­ru­ją­cym z ra­mie­nia HBO Europe jest Johnathan Young. Producentami ze strony ATM GRUPA są Artur Kowalewski i Andrzej Muszyński.

Strona se­rialu: http://www.hbo.pl/wataha/

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>