Warto wiedzieć

Edward Marszałek — Mistrzem Mowy Polskiej?

Edward Marszałek — Mistrzem Mowy Polskiej?

Edward Marszałek, mi­ło­śnik Bieszczadów i piewca ich piękna ma szansę zna­leźć się w gro­nie tak wy­bit­nych po­staci jak Władysław Bartoszewski, Tomasz Zimoch, Anna Dymna, Stanisław Tym, Krzysztof Zanussi czy Irena Kwiatkowska. Wszystko za sprawą no­mi­na­cji w ple­bi­scy­cie „Mistrz Mowy Polskiej”. Każdy z nas może od­dać na niego swój głos.

Edward Marszałek to na co dzień rzecz­nik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wiele osób zna go jed­nak głów­nie z fan­ta­stycz­nych ksią­żek o przy­ro­dzie, jak choćby: „Leśne opo­wie­ści z Beskidu”, „Ballady o drze­wach”, „Leśne ślady wiary”, „Wołanie z po­ło­nin”, czy „Żubr przy­wró­cony gó­rom”. Pisze cie­kawe ar­ty­kuły, bar­dzo czę­sto też jest eks­per­tem w pu­bli­ka­cjach o Bieszczadach, jak rów­nież fil­mach przyrodniczo-krajoznawczych.

Każdy, kto choć raz miał oka­zję z nim po­roz­ma­wiać, po­słu­chać czy prze­czy­tać jego prace, wie, że na ty­tuł Mistrza Mowy Polskiej za­słu­guje z całą pewnością.

Głos na Edwarda Marszałka można oddać:

  • na stro­nie in­ter­ne­to­wej Programu „Mistrz Mowy Polskiej” (za­kładki w gór­nej czę­ści ekranu) — można od­dać 1 głos na dobę z jed­nego ad­resu IP
  •  wy­sy­ła­jąc kartkę pocz­tową z na­zwi­skiem kan­dy­data pod ad­res: Sekretariat Programu Mistrz Mowy Polskiej, ul. Ło­pu­szań­ska 53, 02–232 Warszawa
  •  po­przez gło­so­wa­nie sms (in­for­ma­cje na stronie)

Zwycięzca zo­sta­nie wy­ło­niony 29 wrze­śnia br. na Gali Finałowej XIV edy­cji w Teatrze Miejskim w Gdyni.

Komentarz

  1. Tego szu­ka­łem:)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>