Warto wiedzieć

KSU będzie miało swoje piwo

KSU będzie miało swoje piwo

Chyba nie­je­den fan biesz­czadz­kiej for­ma­cji KSU pod­niósł brwi ze zdzi­wie­nia, gdy usły­szał, że ze­spół z Ustrzyk Dolnych bę­dzie miał swoje… piwo. A jed­nak. Internet obie­gło już zdję­cie Siczki ze wspo­mnia­nym bro­wa­rem w ręku, a na stro­nie „Świata piw” za­miesz­czone jest ofi­cjalne potwierdzenie.

Wykonawca kul­to­wego utworu „ja­bol punk” i pew­nie z przez wielu ko­ja­rzony z ta­kim wła­śnie trun­kiem, w wy­wia­dzie prze­pro­wa­dzo­nym przez Pawła Gzyla  od­niósł się wła­śnie do kwe­stii ulu­bio­nych trun­ków, i przy­znał, ze ja­bola nie pije od 1990 r.

- Od ja­bola stra­ci­łem po­łowę zę­bów. Kwasy żo­łąd­kowe mi je po­wy­że­rały. Wypiłem pół wina – i rzy­ga­łem. Teraz pa­mię­tam tylko to wieczne rzy­ga­nie po ja­bolu. (śmiech) A mu­sia­łem wy­pić aż sie­dem, żeby coś do­tarło do mó­zgu – mówił.

- Od dwóch lat nie piję moc­nych trun­ków. Tylko re­gio­nalne piwa. Wódka mie­szała mi w gło­wie, ro­bi­łem głu­poty, a po­tem się źle czu­łem. Piwo skle­powe mi nie pod­cho­dzi. Teraz wy­cza­iłem, że są sklepy „Świat piw” w Sanoku, Przemyślu czy Rzeszowie i tam ku­puję. Najbardziej lu­bię „Raciborskie” – różne, od 4,5 do 6 pro­cent – przyznał.

Widać nie na­leży do przy­padku, ze chmie­lowy tru­nek, który fir­mo­wać bę­dzie logo KSU, uwa­rzony zo­stał wła­śnie w Browarze Zamkowym w Raciborzu.

Piwo KSU do­stępne bę­dzie w hur­towni Świat Piw oraz wszyst­kich skle­pach i lo­ka­lach za­in­te­re­so­wa­nych wpro­wa­dze­niem tego trunku do swo­jej oferty.

Oby smak piwa był tak do­bry jak mu­zyka KSU!

Fot. Źró­dło: http://swiat-piw.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>