Warto wiedzieć

Przybywa żubrów w zagrodzie pokazowej

Przybywa żubrów w zagrodzie pokazowej

Powiększa się liczba „miesz­kań­ców” za­grody po­ka­zo­wej w Mucznem. 23 czerwca na przy­szedł tam na świat młody żu­brzyk. W naj­bliż­szym cza­sie spo­dzie­wane są na­ro­dziny kolejnego.

Młody żu­brzyk jest już czwar­tym osob­ni­kiem uro­dzo­nym w za­gro­dzie. Jego matką jest po­cho­dząca z Francji Stupna. Imię mło­dego zo­sta­nie wy­ło­nione w dro­dze kon­kursu ogło­szo­nego przez mie­sięcz­nik „Poznaj Swój Kraj” (szcze­góły już nie­długo na stro­nach Nadleśnictwa Stuposiany oraz na ła­mach mie­sięcz­nika). Jedynym ogra­ni­cze­niem wy­obraźni jest wa­ru­nek, by imię żu­brzyka za­czy­nało się od „Pu”. Tak wła­śnie za­czy­nają się imiona biesz­czadz­kich żu­brów uro­dzo­nych w niewoli.

Na ra­zie stado z jej naj­now­szym miesz­kań­cem li­czy 11 żu­brów. Stanowią one ogromną atrak­cję tu­ry­styczną. Do tej pory „kró­lów pusz­czy” od­wie­dziło po­nad 125 ty­sięcy tu­ry­stów. Tylko w długi week­end ma­jowy, w ciągu 4 dni na ta­ra­sach wi­do­ko­wych za­grody sta­nęło po­nad 5 ty­sięcy osób!

Żu­bry oglą­dać można co­dzien­nie w go­dzi­nach 9 – 19. Zwiedzanie jest bezpłatne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>