Warto wiedzieć

Sprawdź się w Biegu i Marszu Lotników

Sprawdź się w Biegu i Marszu Lotników

Fani ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej mogą spraw­dzić swoją kon­dy­cję w biesz­czadz­kich ple­ne­rach. Wszystko w ra­mach II edy­cji Letniego Bieszczadzkiego Biegu i Marszu Lotników, który od­bę­dzie się 24 wrze­śnia 2017 r. na tra­sie bie­go­wej im. Stanisława Nahajowskiego w Ustianowej Górnej.

Program za­wo­dów:
– godz. 9:45 — zło­że­nie wią­zanki kwia­tów pod obe­li­skiem Stanisława Nahajowskiego oraz otwar­cie za­wo­dów
– godz. 10:00 — bieg dziew­cząt i chłop­ców na 0,3 km rocz­nik 2010 i młod­sze
– godz. 10:15 — bieg dziew­cząt i chłop­ców na 0,5 km rocz­nik 2007–2009
– godz. 10:40 — bieg dziew­cząt i chłop­ców na 1,0 km rocz­nik 2006–2004
– godz.  11:00 — bieg dziew­cząt i chłop­ców na na 2,0 km rocz­nik 2003–2002
– godz. 11:30 — bieg na 5,0 km rocz­nik 2001 i starsi
– godz. 11:30 — Bieg Główny — 10,0 km K i M na pę­tli 2 x 5 km.
– godz. 11:35 —  marsz Nordic Walking — 5,0 km (wszyst­kie ka­te­go­rie wie­kowe, w tym ur. w 2002 i młodsi/sze)
– godz. 13:00 – wrę­cze­nie na­gród i za­koń­cze­nie zawodów

trasa

Bieszczadzki Bieg Lotnikow

 Więcej na: http://www.bieglotnikow.pl

Dodatkowe in­for­ma­cje można uzy­skać u Komandora Biegu Marka Konopki — tel. 504 189 760 i e-mail: spustianowa@op.pl lub u se­kre­ta­rza za­wo­dów; Krzysztofa Lachowskiego, tel. 602324019 i e-mail: sport@ustrzyki-dolne.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>