Warto wiedzieć

Wirtualna podróż przez świat Beksińskiego

Wirtualna podróż przez świat Beksińskiego

Jeszcze tylko do końca paź­dzier­nika bę­dzie moż­li­wość obej­rze­nia ob­ra­zów Zdzisława Beksińskiego w… wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści. Z umoż­li­wia­ją­cych to pro­jek­cji pod na­zwą  „De Profundis” można sko­rzy­stać w sa­noc­kim Muzeum Historycznym.

Projekcje od­by­wają się w go­dzi­nach pracy miesz­czą­cego się na zamku — mu­zeum. Aby z nich sko­rzy­stać (cena: 10 zł), ko­nieczny jest wcze­śniej­szy za­kup za­ku­pić bi­le­tów wstępu do Muzeum Historycznego: 15 zł (nor­malny), 11 zł (ulgowy).

Cena ta z pew­no­ścią warta jest wra­żeń, ja­kie cze­kają na wiel­bi­cieli, po­cho­dzą­cego z Sanoka, artysty.

Stworzona przez stu­dio 11th Dimension wi­zu­ali­za­cja, umoż­li­wia od­by­cie trój­wy­mia­ro­wej, po­dróży przez świat ob­ra­zów Zdzisława Beksińskiego przy wy­ko­rzy­sta­niu oku­la­rów Oculus Rift oraz HTC Vive. Interpretacje ob­ra­zów ma­la­rza w Wirtualnej Rzeczywistości, nie tylko od­wzo­ro­wują pełne nie­po­koju, sur­re­ali­styczne światy znane z dzieł ar­ty­sty ale rów­nież oży­wiają je, spra­wia­jąc, iż re­agują na obec­ność zwie­dza­ją­cego. Spacerowi to­wa­rzy­szy spe­cjale tło mu­zyczne oraz dźwięki oto­cze­nia, po­głę­bia­jące wra­że­nie prze­nie­sie­nia do prze­strzeni obrazu.

Więcej o pro­jek­cjach to­wa­rzy­szą­cych  wy­sta­wom Beksińskiego na: www.de-profundis.pl

 

GODZINY OTWARCIA MUZEUM HISTORYCZNEGO :

od 1 kwiet­nia do 31 października

pon. 8:00 - 12:00
wt. 9:00 - 17:00
śr. 9:00 - 17:00
czw. 9:00 - 17:00
pt. 9:00 - 17:00
sob. 9:00 - 17:00
niedz. 9:00 - 17:00

od 2 li­sto­pada do 31 marca

pon. 8:00 - 12:00
wt. 9:00 - 17:00
śr. 9:00 - 17:00
czw. 9:00 - 15:00
pt. 9:00 - 15:00
sob. 9:00 - 15:00
niedz. 9:00 — 15:00

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>