Warto wiedzieć

Zobacz Bieszczady z lotu ptaka

Zobacz Bieszczady z lotu ptaka

Planete+ za­pra­sza na naj­now­szy od­ci­nek „Polski z góry”, któ­rego bo­ha­te­rami będą Bieszczady. Jak wy­gląda ten nie­zwy­kły za­ką­tek z lotu ptaka bę­dzie oka­zja zo­ba­czyć w po­nie­dzia­łek, 25 wrze­śnia o godz. 18.30.

Grupa pasm gór­skich w łań­cu­chu Karpat stała się w ostat­nich la­tach sy­no­ni­mem na­tu­ral­nej idylli, dla któ­rej warto zo­sta­wić za­tło­czone mia­sto. Ale czy liczni ucie­ki­nie­rzy znają ży­jącą tam nie­ty­pową rasę koni hu­cul­skich? Czy wie­dzą, że łącz­nie jest w Bieszczadach 142 km tras kon­nych? Czy zdą­żyli już się wy­brać do je­zior du­sza­tyń­skich i znają za­trwa­ża­jącą opo­wieść do­ty­czącą ich po­wsta­nia? Czy wi­dzieli po­ło­niny, za­lew so­liń­ski, tamę, mu­ral, chyże chaty z per­spek­tywy lotu ptaka? Wszystkie te cie­ka­wostki uj­rzą świa­tło dzienne wła­śnie w 6. od­cinku ory­gi­nal­nej se­rii Planete+ „Polska z góry”. Ten 12-odcinkowy se­rial do­ku­men­talny za­biera wi­dzów w po­dróż po naj­pięk­niej­szych miej­scach kraju nad Wisłą i po­zwala po­dzi­wiać bo­gac­two jego na­tury oraz kul­tury sfil­mo­wane z no­wej per­spek­tywy. Na tra­sie twór­ców zna­la­zło się 50 ma­low­ni­czych miej­sco­wo­ści z róż­nych re­jo­nów Polski.

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Fot. Mat. Planete+

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>