Warto wiedzieć

Dlaczego Bieszczady?

Legenda o Biesie i Czadach w spo­sób nie­zwy­kły przed­sta­wia ge­nezę na­zwy Bieszczady. Według ofi­cjal­nych źró­deł, gór­skie za­kątki Podkarpackich gór, swo­jej na­zwy nie za­wdzię­czają jed­nak nad­przy­ro­dzo­nym istotom…

Nazwa Bieszczady ozna­czała od wie­ków nie tyle kon­kretne góry, ile gór­skie po­gra­ni­cze, nie­za­go­spo­da­ro­wane i nie­za­miesz­kane. Nic dziw­nego, że w te te­reny ucie­kano za­zwy­czaj przed wy­mia­rem spra­wie­dli­wo­ści, stąd było to miej­sce bę­dące sy­no­ni­mem dzi­ko­ści, ucho­dzące ra­czej za nie­bez­pieczne. Nawet w li­te­ra­tu­rze sta­ro­pol­skiej można zna­leźć okre­śla­nie „świat zbiesz­cza­dział” co zna­czyło, ze zdzi­czał, czy „biesz­czadź łez”, czyli pa­dół płaczu.

Jeszcze w ubie­głym stu­le­ciu miej­scowi  na­zy­wali Bieszczadem cały grzbiet gra­niczny. Dzisiejsze ro­zu­mie­nie tej na­zwy za­wdzię­czamy geo­gra­fom, któ­rzy przy­jęli ją w XIX i XX wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>