Warto wiedzieć

Chrystusa Bieszczadzkiego znajdziesz w Łopience

dodano 2 cze, 2015 | 0 komentarzy

Cerkiew w Ło­pience z cu­downą ikoną Matki Boskiej, przed laty była jed­nym z naj­waż­niej­szych miejsc kultu ma­ryj­nego w Polsce, gdzie...

więcej

Co kryje wnętrze Zapory Solińskiej

dodano 26 maj, 2014 | 0 komentarzy

Już pra­wie przez 50 lat za­pora w Solinie przy­ciąga tu­ry­stów z ca­łej Polski. Wiele osób spa­ce­ru­jąc po ko­ro­nie tego ko­losa może...

więcej

Kolejką przez Bieszczady

dodano 19 maj, 2014 | 0 komentarzy

Bieszczadzka Kolejka Leśna — jedna z nie­licz­nych w Europie o ty­powo gór­skim cha­rak­te­rze prze­trwała dwie wojny świa­towe. Dziś,...

więcej

Jak powstały Jeziorka Duszatyńskie?

dodano 22 mar, 2014 | 0 komentarzy

Mają po­nad 100 lat, po­ło­żone są w środku lasu na wy­so­ko­ści po­wy­żej 600 m n.p.m., we­dług le­gendy są dzie­łem Czarta, a ich...

więcej

Co kryje Jezioro Solińskie?

dodano 12 gru, 2013 | 0 komentarzy

Podziwiane z za­pory so­liń­skiej je­zioro może za­pie­rać dech w pier­siach. Położenie po­mię­dzy, dla wielu przy­po­mi­na­ją­cych góry,...

więcej