Warto wiedzieć

Jak poznać trop dzikiego zwierza

Jak poznać trop dzikiego zwierza

Wędrując nie tylko po szla­kach, ale po­lnymi dro­gami, czy na­wet po­bo­czami biesz­czadz­kich dróg, czę­sto można zna­leźć ślady dzi­kich zwie­rząt. Wyobraźnia  pod­po­wiada nam wtedy cał­kiem sporo, a strach by nie spo­tkać dra­pież­nika po­kroju wilka czy niedź­wie­dzia, może  sku­tecz­nie ze­psuć miłą wy­cieczkę. Dlatego też do­brze za­po­znać się wcze­śniej z tro­pami miesz­kań­ców kra­iny Biesów i Czadów, lub dla pew­no­ści wziąć ze sobą np. wy­druk lub prze­wod­nik, który tropy te zawiera.

Takiego ro­dzaju nie­ty­powy wy­kaz za­wiera m.in. cie­ka­wie przy­go­to­wany prze­wod­nik „Dzikie Bieszczady”, au­tor­stwa Jacka Szarka (au­tor fil­mów przy­rod­ni­czych, fo­to­graf przy­rody – obec­nie dy­rek­tor TVP Rzeszów) i Grzegorza Sitko (przy­rod­nik i prze­wod­nik gór­ski), który pre­zen­tu­jemy poniżej:

tropy1

tropy2

Źró­dło: Jacek Szarek, Grzegorz Sitko, “Dzikie Bieszczady”. Przewodnik, Wydanie III po­sze­rzone, Wydawnictwo Carpathia, Rzeszów 2012.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>