Warto wiedzieć

Gdzie szukać pomocy?

TELEFONY ALARMOWE obo­wią­zu­jące w ca­łych gó­rach w Polsce:

  • te­le­fon sta­cjo­narny 985
  • te­le­fon ko­mór­kowy 601 100 300

 W ra­zie wy­padku lub ko­niecz­no­ści we­zwa­nia po­mocy pamiętaj:

  • je­śli masz kon­takt gło­sowy z in­nymi uczest­ni­kami wę­drówki lub moż­li­wość wy­sła­nia znaku świetl­nego – wy­sy­łaj sy­gnał 6 razy na minutę;
  • po­twier­dze­niem ode­bra­nia alarmu, we­zwa­nia po­mocy, jest od­po­wiedź 3 razy na minutę;
  • gdy sam usły­szysz taki sy­gnał, pa­mię­taj, że ktoś znaj­duje się w nie­bez­pie­czeń­stwie, li­czy na twoją po­moc. Jeżeli masz moż­li­wość – za­wia­dom GOPR. Od cie­bie za­leży szyb­kość i po­wo­dze­nie ak­cji ratowniczej;
  • je­śli po­tra­fisz – udziel pierw­szej po­mocy przed me­dycz­nej i utrzy­muj pod­sta­wowe funk­cje ży­ciowe poszkodowanego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>