Warto wiedzieć

Jak się przygotować?

  • przed wy­jaz­dem w góry sprawdź swój stan zdro­wia i za­dbaj o kon­dy­cję. Zastałe stawy i nie­roz­ru­szane mię­śnie czę­sto są po­wo­dem zwich­nięć, nad­wy­rę­żeń, zła­mań. Przeforsowany, nie przy­go­to­wany do fi­zycz­nego wy­siłku or­ga­nizm re­aguje za­dyszką, za­wro­tami głowy czy np. omdleniami;
  • mierz siły na za­miary. na pierw­szą wę­drówkę za­pla­nuj ła­twą trasę. Skorzystaj z prze­wod­ni­ków, map, opi­sów; wszyst­kiego co przy­bliży Ci sto­pień trud­no­ści wy­bra­nego szlaku;
  •  naj­le­piej wy­chodź w góry rano
  • zo­staw na kwa­te­rze in­for­ma­cję o pla­no­wa­nej tra­sie, któ­rej sta­raj się nie zmieniać
  • nie wy­ru­szaj w góry samotnie
  • dzień wcze­śniej za­po­znaj się z pro­gno­zo­waną po­godą, ale na­wet mimo ko­rzyst­nych za­po­wie­dzi bądź przy­go­to­wany na deszcz, czy gwał­towne ozię­bie­nie – za­bierz od­po­wied­nie ubra­nie, a także obuwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>