Warto wiedzieć

Jak się ubrać?

  • rzecz naj­waż­niej­sza to od­po­wied­nie trek­kin­gowe obu­wie do cho­dze­nia po nie­rów­nym, ka­mie­ni­stym pod­łożu. Buty nie­do­sto­so­wane do ta­kich wa­run­ków nie tylko spra­wiają, że pod­czas cho­dze­nia szybko za­czy­nają bo­leć nogi, ale mogą być też przy­czyną kon­tu­zji. Zapomnimy więc o klap­kach, san­da­łach, czy cien­kich tramp­kach. Jeśli nie mamy pro­fe­sjo­nal­nych bu­tów, za­łóżmy przy­naj­mniej adi­dasy– naj­le­piej z jak naj­grub­szym bieżnikiem;
  • ubiór tu­ry­styczny po­wi­nien być lekki, ale cie­pły, da­jący moż­li­wość do­sto­so­wy­wa­nia się do zmien­nych wa­run­ków po­go­do­wych ( za­wsze pa­mię­tajmy o cie­plej­szej gar­de­ro­bie na wy­pa­dek zmiany aury);
  •  za­kła­dajmy ubra­nia z „od­dy­cha­ją­cego” ma­te­riału, wy­godne, nie krę­pu­jące ruchów;
  • bar­dzo ważne, szcze­gól­nie pod­czas upa­łów jest na­kry­cie głowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>