Warto wiedzieć

Grzbietem Połoniny Caryńskiej

Grzbietem Połoniny Caryńskiej

Połonina Caryńska (1297 m n. p. m.) to jedno z miejsc, które ko­niecz­nie mu­simy od­wie­dzić bę­dąc w Bieszczadach. Bajkowe wi­doki, ja­kie roz­cią­gają się pod­czas spa­ceru jej grzbie­tem, za­pie­rają dech w pier­siach i spra­wiają, ze naj­czę­ściej na jed­nej wi­zy­cie tam się nie koń­czy. Co prawda wej­ście na nią do spa­ce­rów nie na­leży, ale jest ona jedną z ra­czej ła­twiej­szych tras.

Na Połoninę Caryńską można wyjść na trzy spo­soby.
Najkrótsza (około go­dziny) droga (szlak zie­lony), która pro­wa­dzi z Przełęczy Wyżniańskiej, usy­tu­owa­nej na­prze­ciwko wej­ścia na Małą Rawkę (mię­dzy Ustrzykami Górnymi, a Brzegami Górnymi).

Inna droga (szlak czer­wony) pro­wa­dzi bez­po­śred­nio z Ustrzyk Górnych. Trasa, za wy­jąt­kiem usy­tu­owa­nego w le­sie po­czątku, jest nad­zwy­czaj atrak­cyjna pod wzglę­dem wi­do­ko­wym i pro­wa­dzi nie­mal ca­łym czas w od­kry­tym te­re­nie. Pokonamy ją w ok. 2,5 godziny.

szlak_na_carynska

Szlak na Połoninę Caryńską z Brzegów Górnych

Trzecią al­ter­na­tywą, która wzbo­ga­cona jest do­dat­kowo o aspekty kulturowo-religijne, jest trasa z Brzegów Górnych. Przy wej­ściu na szlak uwagę zwraca dawny cmen­tarz greko-katolicki z 11 na­grob­kami, m.in. dzieła miej­sco­wego kamieniarza-amatora Hrycia Buchwaka. Tylko tyle oca­lało po bu­do­wie „Dużej Obwodnicy”, kiedy to prze­ra­biano je na… tłuczeń.

Sama trasa na Połoninę Caryńską, która zaj­muje ok. 2 go­dziny jest bar­dzo uro­kliwa i śred­nio wymagająca.

A co gdy już do­sta­niemy się na szczyt? Pierwsze co na­suwa się na myśl to „warto było!”. Zasiadając na usta­wio­nych na szczy­cie ła­wecz­kach lub tra­wie mo­żemy po­dzi­wiać wszystko, co naj­pięk­niej­sze w Bieszczadach!

CZY WIESZ SKĄD WZIĘŁA SIĘ NAZWA POŁONINA?
Połonina to po pro­stu trawy, które po­ra­stają w Polsce, głów­nie Bieszczady. Nazwa po­cho­dzi praw­do­po­dob­nie od słowa pło­nina, które ozna­cza miej­sce płone -  we­dług daw­nej pol­sz­czy­zny - pu­ste i nieużyteczne.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>